Välkommen till vår sida

Rättviks Turistförening har till ändamål att sprida kännedom om Rättvik och kringliggande bygd samt att verka för och vidtaga de åtgärder, som kunna befrämja Rättviks ställning som turistort samt att i egen regi och i samarbete med kommunala organ, organisationer och företag m.fl. verka för de besökandes trivsel och sysselsättning. 

Rättviks Turistförening bildades 1931 på initiativ av Hilda Rehnström, ägare till Hotell Persborg. Vid denna tid fanns det drygt 20 hotell och pensionat i Rättvik och Vikarbyn.

Historik

Turistföreningens arbete finansierades dels genom att hotellen betalade en bäddpeng, dels genom den campingverksamhet, som föreningen bedrev såväl i Rättvik som i Vikarbyn.

Bidrag erhölls också från Södra Dalarnes Jernväg, som hade intresse av att fylla de s.k. badtågen, som fraktade resande till och från det som senare kommit att kallas Siljansbadet. Föreningens verksamhet växte och blev med åren allt mer omfattande. ”Upplysningsställen” inrättades i centrala Rättvik och i Vikarbyn. Efter andra världskrigets slut ökade turistströmmen markant och behovet av en turistbyrå med fast anställd personal blev allt större. 1951 kunde så Rättviks Turistbyrå invigas. I femton år ansvarade turistföreningen för turistbyråverksamheten, som därefter övertogs av Rättviks kommun.

Redan tidigt hade turistföreningen gett en rad publikationer såväl på svenska som på engelska och tyska. ”Rättvik året runt” och ”Vägvisare för Rättviksbygden” med turförslag och kartor är exempel på sådana.

Turistföreningen lät också uppföra raststugor på flera håll och byggde den hängbro, som fortfarande gör det möjligt att ta sig till Springkällan, ett ännu i dag attraktivt besöksmål.

Rättviks golfbana tillkom på initiativ av hotellägaren Britt Arpi, som efter fem år i ledningen för den nystartade golfklubben tog över ordförandeskapet i Rättviks Turistförening.

Den verksamhet, som under större delen av föreningens existens skapade ekonomiska möjligheter att bedriva turistiskt utvecklingsarbete, var Siljansbadets camping. Växande investeringsbehov framtvingade emellertid en starkare ekonomisk bas och i mitten av 1980-talet bildade turistföreningen och kommunen Rättviks Strand AB. Under ett tiotal år utvecklades Siljansbadets Camping i nära samarbete med det företag, som arrenderade rörelsen.

Strandbolagets medverkan i verksamheten tonades ner allt mer och i mitten av 1990-talet såldes campingen till arrendatorerna.

Avvecklingen av Rättviks Strand AB påbörjades kort därefter och sedan bolaget likviderats delades tillgångarna mellan kommunen och turistföreningen.

Parallellt med arbetet i strandbolaget tog turistföreningen initiativ till flera betydelsefulla åtgärder när det gällde utvecklingen av den lokala turismen. Bl a genomfördes under några år en inventering av idéer med turistisk anknytning. Resultatet presenterades 1999 på en utställning i Rättviks Kulturhus och finns numera också tillgänglig på Internet (RAFC)  i form av en idébank.

Turistföreningen har också stått bakom olika gruppers arbete med inriktning på turism. Det mest påtagliga resultatet av detta engagemang är ett EU-projekt benämnt Rättviks Aktivitets- och Festivalcenter (RAFC), vars mål bl a är att skapa ett evenemangskansli, som underlättar arbetet för de olika aktörer, som verkar på den lokala marknaden.

Rättviks Turistförening driver serveringen vid Enåbron och organiserar sedan lång tid tillbaka kyrkbåtsrodden till och från kyrkan. Byalagen ansvarar var sin söndag för att kyrkbåten bemannas. Rättvik är ensamt om en sådan tradition och den ceremoniella avfärden från bryggan vid Enåbron beses varje söndag av många turister.

I mitten av 1980-talet föreslog turistföreningen att en rastplats skulle anläggas söder om Rättvik nära korsningen mellan riksvägarna 60 och 70. Vägverket, som vid tillfället höll på med ombyggnad av anslutningen mellan de båda riksvägarna samt ny dragning av vägen in mot Rättviks samhälle, accepterade förslaget. Rastplatsen utformades i samarbete med Rättviks kommun, som också lät uppföra en timmerbyggnad på platsen. Byggnaden kom sedan att bli basen för en turistinformationsverksamhet, som under nära 15 år administrerades av turistföreningen. Arbetsförmedlingen och Siljan Turism stödde på olika sätt verksamheten och informationskontoret hade sommaren 1998 ca 5000 besökare. Bristen på medel medförde att ansvariga tvingades hålla informationsstället stängt under 1999. En ny form för att täcka driftskostnaderna kommer att prövas under säsongen 2000.

Kyrkbåtsrodden

Ett inslag i sommarbilden har i många år varit turerna med kyrkbåt till och från Rättviks kyrka varje söndag.
Den traditionen har hållits vid liv och är mycket uppskattad såväl av turisterna som av rättvikarna själva, som med sina byalag ansvarar för rodden.
Turistföreningen lät bygga de två kyrkbåtar, som nu är i bruk. ”Rättvikskullan”, som levererades 1974 är den äldsta av dessa och ”Siljansvind”, som varit Rättviks tävlingsbåt under senare år, inköptes 1978. En ny båt ”Rättvikskullâ” har köpts in av Rättviks Roddklubb. Förhoppningarna är stora när det gäller den nya båtens möjligheter att föra Rättviks roddare till en topposition i de årliga kraftmätningarna Siljansbåtarna emellan.

Rättviksveckan

Föreningen dres länge även Rättviksveckan, vilken inte enbart var ett namn på en festivalvecka, där namnet berättade om anknytningen till orten Rättvik.

Rättviksveckan var även namnet på en tidigare ekonomisk förening som bildades den 22 april 1940 och där medlemsinsatsen var summan 25 kronor och med möjligheten att kunna köpa högst 10 andelar.

Syftet med den tidiga föreningen var att ta tillvara medlemmarnas ekonomiska intressen samt att göra detta, igenom att göra Rättviskbygden mer känd för ett större antal ”främlingskaror”. (Lägg märke till ordet för besökare eller turister)

Redan ifrån början så var anknytningen genuin Rättvikkultur i olika former. Veckan har drivits i ett antal olika former genom åren och med olika eldsjälar. Under 60-talet fusionerades så Rättviksveckan med den närliggande och ideella Rättviks Turistförening, som sedan dess varit huvudman för att sammanställa program för Rättviksveckan.

Under många år samlade Siljan Turism ihop material för att få ett program till Rättviksveckan. I början av 2000- talet gjorde så sittande styrelse stora ansträngningar att väcka liv i veckan, bl.a. när Leif ”Loket” Ohlsson engagerades på Rättviksparken.
Arbetet gav ej nödvändigan resultat då, varför företeelsen ”Rättviksveckan” ligger vilande för nya krafater att ta vid.